Probeer onze tools 30 dagen gratis uit
Downloaden

Algemene voorwaarden (versie 28 januari 2014)

WStools.nl, gevestigd te Hoogland, Nederland

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: WStools.nl
Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “Opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon die, tot Opdrachtnemer in een contractuele verbintenis staat uit hoofde van een met Opdrachtnemer gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst.
Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
Levering (van zaken): Hieronder wordt tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer en op alle door Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de Opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de Opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Opdrachtgever niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de Opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 3. Offertes

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Alle offertes van Opdrachtnemer dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden Opdrachtnemer derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Opdrachtnemer gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door Opdrachtnemer te zijn aanvaard. Van de door Opdrachtnemer gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van de Opdrachtnemer, moet op verzoek van Opdrachtnemer worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt Opdrachtnemer alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met Opdrachtnemer komt eerst tot stand wanneer Opdrachtnemer een aan Opdrachtnemer gegeven order schriftelijk heeft aanvaard. Onder schriftelijk wordt ook verstaan: het sluiten van een overeenkomst via e-mail en/of website. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Opdrachtnemer de orderbevestiging verzendt. De Opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan Opdrachtnemer gegeven, gebonden gedurende een periode van 3 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de Opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 3 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien Opdrachtnemer de order alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van 3 dagen.
De door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 3 dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Opdrachtnemer, of namens Opdrachtnemer gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Opdrachtnemer alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Prijzen

Alle prijzen van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief overige kosten. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, loonkosten, verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege. Opdrachtnemer behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft Opdrachtnemer het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de Opdrachtgever, echter slechts indien Opdrachtnemer binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de Opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Opdrachtnemer schriftelijk de ontbinding in te roepen.

Artikel 6. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de Opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
3. De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
2. In afwijking van lid 1 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Reclame door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Opdrachtnemer verstrekt heeft. De Opdrachtgever moet waar het de in de offerte van Opdrachtnemer, of wat daarvan deel uitmaakt, door Opdrachtnemer verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Opdrachtnemer geleverde zaken. De door Opdrachtnemer geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikten wijzigingen. Klachten van de Opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken aan het zaak die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Opdrachtgever binnen 5 dagen na levering of binnen 5 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de Opdrachtgever (konden) worden geleverd, aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per brief of e-mail met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de/het betreffende zaak(en) zijn/is gefactureerd. Opdrachtgever dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Opdrachtgever binnen 5 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer betrekking hebbend op gebreken in de door Opdrachtnemer geleverde zaken, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen de hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht;
b. de Opdrachtgever Opdrachtnemer geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de Opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft gebruikt;
d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Opdrachtgever wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 3 maanden sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 10. Afleveringtermijnen

De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de order nodig heeft in het bezit zijn. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Ingeval in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Opdrachtnemer het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door Opdrachtnemer geleverde zaken niet door derden op zich zijn genomen, kan de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer (garantie-) aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. Ingeval van reclame is Opdrachtnemer, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door Opdrachtnemer wordt vastgesteld en voor Opdrachtnemer tevens aansprakelijkheid, uitsluitend gehouden tot zulks ter keuze van Opdrachtnemer:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de Opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de Opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Opdrachtnemer. Behoudens eventuele verplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van het bovenstaande is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer (door degenen die Opdrachtnemer voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat vergoeding beperkt is tot de hoogte van de aanneemsom. Indien het gaat om opdrachten/overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden, is de aansprakelijkheid voor alle eventuele schades die zich voordoen tijdens de looptijd van de overeenkomst, beperkt tot maximaal het bedrag van het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium voor al deze schadeclaims tezamen. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de Opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken vertraagde of ondeugdelijke zaken, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Opdrachtnemer mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomt op grond van de Auteurswet. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte producten en stukken, zoals de door Opdrachtnemer ontwikkelde website tools, (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer.
3. Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s, adviezen etc. van haar website te verwijderen of aan hem retour te zenden.
4. Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 13. Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, door overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, dit onder vermelding van het factuurnummer, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank of girorekening van Opdrachtnemer als de dag van betaling. Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Opdrachtnemer het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de Opdrachtgever, de nakoming van al de verbintenissen jegens de Opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle rechten van Opdrachtnemer uit het gemene recht voortvloeiend.
Ook is Opdrachtnemer gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de  zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Opdrachtnemer alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de Opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Opdrachtnemer verrichte prestatie, onverminderd Opdrachtnemers recht op schadevergoeding. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de Opdrachtgever, zelfs al zou Opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Opdrachtnemer nadelige wijze. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Indien in de financiële positie van Opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Opdrachtnemer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 14. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Opdrachtnemer die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien Opdrachtnemer door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze aan Opdrachtnemer. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op de door Opdrachtnemer gedane offertes en op alle door Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing; ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

Teneinde een geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor bindend advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk is gesteld.
Een geschil kan ook altijd worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17. Wijzigingen

Van toepassing is steeds de laatst versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

 

WStools.nl, gevestigd te Hoogland, Nederland

Hoogland, januari 2014